လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိ ေသာတုိက္ ခန္းေရာင္းမည္

လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိ ေသာတုိက္ ခန္းေရာင္းမည္

Address

ရန္ကုန္ အင္းစိန္ လမ္း

Overview

Price သိန္း ၂၅၀၀
Bedrooms
Bathrooms
Floor
Area ၈၂၅ စတုရန္းေပ
Room Type ေျမညီ ထပ္
Phone Number ၀၉-၄၂၁၇၂၈၃၃၆,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၁,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၂