လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိ ေသာတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိ ေသာတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

Address

မာလာျမိဳင္ (၇) လမ္း

Overview

Price သိန္း ၃၅၀
Bedrooms
Bathrooms
Floor
Area ၇၅၀ စတုရန္းေပ
Room Type ၁ ထမထပ္
Phone Number ၀၉-၄၂၁၇၂၈၃၃၆,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၁,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၂