အလံုျမို႕နယ္တြင္ရွိေသာ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းငွားမည္

အလံုျမို႕နယ္တြင္ရွိေသာ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းငွားမည္

Address

Golden Team Mansion Condo

Overview

Price ၁၈ သိန္း
Bedrooms 0
Bathrooms 0
Floor
Area ၃၅၀၀ စတုရန္းေပ
Room Type ၃ လႊာ
Phone Number ၀၉-၄၂၁၇၂၈၃၃၆,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၁,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၂