ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိ ေသာ တိုက္ခန္းငွားမည္

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိ ေသာ တိုက္ခန္းငွားမည္

Address

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ (၄၉) လမ္း

Overview

Price ၆ သိန္း
Bedrooms
Bathrooms
Floor
Area ၆၁၅ စတုရန္းေပ
Room Type ၁ လႊာ
Phone Number ၀၉-၄၂၁၇၂၈၃၃၆,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၁,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၂