ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ ကြန္ဒို ငွားမည္

ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ ကြန္ဒို ငွားမည္

Address

မိုးစႏၵာကြန္ဒို

Overview

Price ၁၅ သိန္း
Bedrooms
Bathrooms
Floor
Area ၁၃၅၀ စတုရႏ္းေပ
Room Type ပထမထပ္
Phone Number ၀၉-၄၂၁၇၂၈၃၃၆,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၁,၀၉-၄၅၃၀၆၇၃၅၂