အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်းများ

Sale Myanmar

Rent Myanmar

PROPERTIES

ရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ

လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိေသာ တိုက္ခန္းေရာငး္မည္

အိပ်ခန်း ၀

စတုရန်းပေ ၇၀၀ စတုရန္းေပ
အလွှာ

ဟောခန်း ၁

သိန္း ၁၂၀၀ သိန်း

လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိ ေသာတုိက္ ခန္းေရာင္းမည္

အိပ်ခန်း ၁

စတုရန်းပေ ၈၂၅ စတုရန္းေပ
အလွှာ

ဟောခန်း ၁

သိန္း ၂၅၀၀ သိန်း

လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိေသာ တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

အိပ်ခန်း ၀

စတုရန်းပေ ၇၅၀ စတုရန္းေပ
အလွှာ

ဟောခန်း ၁

သိန္း ၃၁၀ သိန်း

လွိဳင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိ ေသာတိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

အိပ်ခန်း ၁

စတုရန်းပေ ၇၅၀ စတုရန္းေပ
အလွှာ

ဟောခန်း ၁

သိန္း ၃၅၀ သိန်း

ဌားရန်အိမ်ခြံမြေများ

ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ ကြန္ဒို ငွားမည္

အိပ်ခန်း ၅

စတုရန်းပေ ၁၃၅၀ စတုရႏ္းေပ
အလွှာ

ဟောခန်း ၁

၁၅ သိန္း သိန်း

ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာတိုက္ခန္း ငွားမည္

အိပ်ခန်း ၀

စတုရန်းပေ ၅၄၆ စတုရန္းေပ
အလွှာ

ဟောခန်း ၁

၃ သိန္း သိန်း

ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိေသာ တိုက္ခန္းငွားမည္

အိပ်ခန်း ၀

စတုရန်းပေ ၁၃၅၀ စတုရန္းေပ
အလွှာ

ဟောခန်း ၁

၆သိန္း ၈ ေသာင္း သိန်း

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ျမိဳ႕နယ္တြင္ရွိ ေသာ တိုက္ခန္းငွားမည္

အိပ်ခန်း ၀

စတုရန်းပေ ၆၁၅ စတုရန္းေပ
အလွှာ

ဟောခန်း ၁

၆ သိန္း သိန်း